www.mamboteam.com
สถานีตำรวจภูธรบ้านคา จว.ราชบุรี 0 3272 1004, 0 3272 1006
หน้าหลัก arrow สถานภาพอาชญากรรม arrow โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (Drug Abuse Resistance Education)
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
 
 

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (Drug Abuse Resistance Education) PDF พิมพ์ ส่งเมล

          D.A.R.E. ก่อตั้งเมื่อกันยายน ค.ศ.1983(พ.ศ.2526) โดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลลิส (LAUSD) เป็นหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษาและสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ (ตำรวจ D.A.R.E.) เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

            ประเทศไทยเริ่มนำหลักสูตร D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542  โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
               - องค์กร D.A.R.E. lnternational
               - สำนักงานงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Narcotics Affairs Section) สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
               - ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
            โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม  มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
            หลักการสำคัญของ  D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้ความรุนแรง  สร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
            เนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้น
                - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุรา  และยาเสพติด
                - ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ
                - ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน
                - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่น ๆ  นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง
             โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง  เนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ได้แก่  สถาบันตำรวจ สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว
             ในส่วนสถานีตำรวจภูธรบ้านคา   มีข้าราชการตำรวจได้รับการฝึกอบรมจำนวน  1  นาย  คือ

                                                         Image
                                                                  ด.ต.มีชัย   ทองสุข   
            และได้ดำเนินการตามโครงการตลอดมา  ประจำการศึกษา 2/2549  ได้ดำเนินการสอน  ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา  ม.1  ต.บ้านคา   อ.บ้านคา  จว.ราชบุรี  
ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

พิธีปิดและมอบใบประกาศให้กับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น. ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage
< ก่อนหน้า
 
Top! Top!